'Breek de stilte' - wandeling van 24 maart '24

Tijdens de ‘breek de stilte-wandeling’ stonden we stil bij wat er in het MER staat rond hoe onze omgeving gaat zijn om in te wonen… maar waar politici en agentschap Wegen & Verkeer liever niet over praten! Wil je alles nog eens nalezen? Dat kan! 

VOOR ONS ALLEMAAL

Dorpinhetgroenis hét informatiekanaal van de Actiegroep Fase3 en de ‘vzw LSA schoner leven Reet‘. Hier vindt u alles wat betreft onze activiteiten omtrent de ontwikkeling van Fase3 van de expresweg N171.

‘Dorpinhetgroen’ is alzo voor LSA schoner leven Reet, samen met de actiegroep Fase3, een spreekbuis van 550 gezinnen met als doel de omgeving van Reet in het algemeen en in het bijzonder de wijk Predikherenvelden, de Pierstraat en Predikherenhoevestraat en de zone St Jozef- St Janstraat,  groen, veilig en gezond te houden. Onze grootste bezorgdheid is natuurlijk… de plannen voor het doortrekken van de expresweg!

Via deze site houden we iedereen op de hoogte van onze visie, onze initiatieven, de actualiteit en onze acties. Want onze omgeving veilig en gezond houden is van levensbelang voor ons allemaal: omwonenden, scouts, Chiro, kinderen, scholen, ouderen.

Een Dorp in het Groen: voor nu en voor de toekomst. 

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen… 

Hoe ver staat men? (aangepast december 2023)

Zoals we verder zullen uitleggen zijn er verschillende mogelijkheden (varianten) voor praktische uitvoering. In de zomer van 2023 heeft minister Lydia Peeters hieruit gekozen voor het voorkeursalternatief.

 Door AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) zal nu een studie en technisch ontwerp worden opgemaakt voor de praktische realisatie.

Ook moeten er nog verschillende gronden worden aangekocht of onteigend.

En dan kan er een uitvoeringsdossier worden opgesteld en een omgevingsvergunning worden aangevraagd.

Omtrent het tijdsverloop hiervoor circuleren er in de pers regelmatig berichten die aankondigen dat eindelijk  ‘de schup in de grond wordt gestoken’ .

Volgens de website van wegenenverkeer, die wij als een betrouwbare bron van informatie beschouwen, voorziet men de start van de uitvoeringsfase ten vroegste tegen 2027-2028.

Wij hebben u nodig!!

Aangezien vorige pogingen tot overleg met onze diverse beleidsmakers op niets uitdraaide, kunnen we enkel nog via juridische weg reageren.
Hiertoe moeten wij een advocaat inschakelen. En dat kost geld. Vandaar onze oproep ‘Wij hebben u nodig’.

Als velen ons helpen moeten wij er in slagen om de zaken bij te sturen, de gestelde verkeersproblemen doen op te lossen
en onze omgeving gezond te houden, nu en voor de toekomst.

U kan ons steunen door een overschrijving op onze bankrekening
BE 24 0018788162 38
LSA Schoner leven / Fase3
Vermeld uw emailadres onder “vrije mededeling”. (schrijf ‘A’ in plaats van @) Zo kunnen wij u stelselmatig op de hoogte houden.

p

Onze infoavond

Onder het thema “Wij moeten eens klappen” hielden wij, omtrent onze bedenkingen, op woensdag 25 januari een infoavond.
Een 90 personen namen hier aan deel.
Naar onze mening zijn er echter veel meer mensen die zich zorgen dienen te maken over deze nieuwe baan.
Daarom hebben wij van de presentatie die gebruikt werd op deze infoavond een korte video van 19 minuten met gesproken commentaar gemaakt.
U kan deze video hierboven bekijken.

ONZE BASISGEDACHTE

TE VEEL VERKEER

HET VERKEER IN ONZE STRATEN

In onze regio zijn er tal van straten waar het verkeer bij momenten veel te druk is. Zeker het vrachtverkeer zou heel wat minder mogen. De drukte is voor de bewoners oncomfortabel, veroorzaakt een onveiligheidsgevoel en is bij momenten ronduit gevaarlijk.
Onze politiekers willen hiervoor terecht een oplossing zoeken, maar dat is niet zo eenvoudig. Het is immers onduidelijk waar dit verkeer vandaan komt en welke acties er dienen te worden ondernomen om het te verminderen.

In onze buurt komen verkeersstromen van alle kanten, met een variërende hoeveelheid auto’s, autobussen, vrachtwagens en fietsers.

ZOEKEN NAAR EEN OPLOSSING (aangepast december 2023)

 Voor velen is de nieuwe expresweg dé oplossing voor de verkeersproblemen die zij ondervinden.

 Om zicht te krijgen op de impact van de nieuwe weg op het milieu en de gezondheid werd een MER gemaakt.

Hierbij hoort ook een ‘STUDIERAPPORT Doorrekeningen N171 Rumst’. Hierin werden de huidige en de toekomstige verkeersstromen in de regio berekend.

Met deze informatie wordt (in principe) een einde gemaakt aan al de intuïtieve en onredelijke verwachtingen die regelmatig worden de lucht ingeblazen.

 Wat hieruit naar voor komt is o.a. dat het positief effect van de nieuwe expresweg heel wat minder is dan verkondigd.

Ook wordt duidelijk aangetoond dat het positief effect van het (geplande) ombouwen van de A12 tot een snelweg veel groter is dan het doortrekken van de expresweg.

 Samen met de vaststellingen in het MER dat de natuur dramatisch wordt beschadigd en de expresweg een onaflosbare hypotheek legt op de gezondheid van omwonenden, van onze kinderen en kleinkinderen, doen ons ernstige vragen stellen om dit project.

GROEIEND INZICHT

Na een grondige studie van recente wetenschappelijke inzichten omtrent mobiliteit en verkeersvervuiling, stellen wij vast dat een en ander in de politieke besluitvorming wel zeer oppervlakkig wordt aangepakt. Op geen enkel moment worden duidelijke, te respecteren gezondheids- en milieunormen vooropgesteld als voorwaarde voor de realisatie. Er is nog geen enkele voorafgaande studie uitgevoerd naar de haalbaarheid van de huidige vage normen.

Politieke macht stelt zich hier boven wetenschappelijk inzicht. Men realiseert zich wel degelijk dat er voor omwonenden serieuze gezondheidsgevolgen zullen zijn, maar die worden weggeveegd met vage, niet onderbouwde beloftes voor ‘eventueel, zo nodig milderende maatregelen’.

Wij hopen dat u begrijpt dat wij ons verzetten tegen dergelijke manier van werken. Hoe wij dit aanpakken trachten wij met deze website duidelijk te maken.

HET BELANG VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK EN TOENEMEND INZICHT

ERVARING UIT DE CORONACRISIS

Het is duidelijk dat de Coronacrisis het belang van Experten, Dokters en Wetenschappers overtuigend heeft aangetoond. Gelukkig heeft de politiek dit bij deze crisis tijdig erkend en werden beslissingen genomen die wetenschappelijk sterk werden onderbouwd. Ongetwijfeld worden hierdoor vele levens gespaard.

het besef dat heel het gebeuren gestuurd werd door ‘mensen die weten waarmee zij bezig zijn’ maakte de lockdown acceptabel.

HET GEWICHT VAN WETENSCHAPPELIJK ONDERZOEK

Vanuit diezelfde wetenschappelijke hoek worden ons al decennialang overtuigende argumenten en feiten aangehaald die aantonen dat wij de gevolgen van ‘verkeersvervuiling’ sterk onderschatten en er niet gepast op reageren. 

Verkeer is oorzaak van een lange waslijst aan ziekteverschijnselen, en leidt ontegensprekelijk tot vroegtijdig overlijden van vele omwonenden ten gevolge van o.a. fijnstof.

WAKE UP CALL

Wij hopen dat de Coronacrisis een wake up call is om ook bij de planning van de expresweg feiten voorop te stellen. Een grondig wetenschappelijk onderbouwde visie moet vooropgesteld worden, om indien nodig de besluitvorming te herdefiniëren. Economie, politiek en industrie moeten ten dienste staan van de mensen en niet omgekeerd. 

Wetenschappelijk onderbouwde argumenten moeten dringend de aandacht krijgen die nodig is om onze veiligheid en gezondheid te verzekeren.

Groeiproces ‘DORP IN HET GROEN’

PERIODE 1

Enkele bewoners van Predikherenhoevestraat stelden zich vragen omtrent de noodzaak van een brug in hun straat. Zij maakten zich kenbaar als ‘actiegroep Fase3’. Bewoners van Zonnebloemlaan en Lelienlaan sloten zich hierbij aan.

Er ontstonden heel wat vragen over het nut en de gevolgen voor de levenskwaliteit en de gezondheid.

PERIODE 2

Voorleggen van onze vragen, bedenkingen en petities aan de verschillende betrokken beleidsniveaus.

 

 

 Wij geraakten verzeild in een carrousel van ‘overmaken’, ‘ten gepaste tijde beantwoorden’, negeren en rond de pot draaien.

 

PERIODE 3

De vaststelling dat er geen verkeersanalyse was gemaakt van de actuele situatie en geen rekening werd gehouden met elementaire recente inzichten omtrent de kwalijke gevolgen van verkeersvervuiling.

 

 

Politieke profilering is de drijvende kracht.

 

PERIODE 4

Het samengaan van ‘actiegroep fase3’ met de vzw ‘LSA schoner leven Reet’ en het formeren van een ‘stuurgroep’ van 12 personen.

 

 

Pogingen tot overleg met beleidsmakers gestaakt om reden dat zij stelselmatig onze vragen afwimpelen als ‘beslist beleid’.

 

PERIODE 5

Heel het gebeuren bevestigt onze vrees dat wij, ondanks alle mooie woorden van ‘overleg‘ en ‘participatie‘, weggemanoeuvreerd worden naar een situatie waarin er ‘geen weg terug mogelijk is’. Wat ons nu te doen staat is zeer kritisch de resultaten van het MER te analyseren. Indien hieruit blijkt dat onze bezwaren terecht zijn en er toch een vergunning zou worden afgeleverd zullen wij bezwaar aantekenen. Hiervoor zullen wij dan juridische ondersteuning moeten inschakelen. 

Met het oog op een transparante en voor ieder toegankelijke informatie werd de website ‘Dorpinhetgroen‘ opgericht.  

Met een specifiek mail adres voor eventuele vragen en opmerkingen: ‘fase3@telenet.be’  

 

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen… 

ONZE BEKOMMERNISSEN

Hieronder een overzicht van punten waarover wij ons zorgen maken.

IS GEEN OPLOSSING VOOR DE HUIDIGE VERKEERSPROBLEMEN IN DE REGIO

 • Nog meer verkeer
 • Nog meer files
 • Nog meer sluipverkeer
 • Nog meer vrachtwagens in de buurt

‘BESLIST BELEID’ IN PLAATS VAN UPDATEN VAN INZICHTEN

  • Negatieve impact fijnstof op de gezondheid
  • Negatieve impact geluidsoverlast
  • Belang van natuurbehoud
  • Geëvolueerde visie op Mobiliteit 

  EEN slechte OPLOSSING EN Geen MODERNE REALISATIE

  • Ontbreken van een actuele verkeersanalyse
  • Overschatting van latere ‘milderende maatregelen’
  • Gebrek aan financiële middelen 
  • Realisatiedruk om reden van politieke profileringsdrang

  slechte ERVARINGEN UIT GELIJKAARDIGE PROJECTEN

  • Slapen met open raam wordt onmogelijk
  • Liquidatie van een actief gebruikt recreatiegebied 
  • Ontwaarding van de woningen
  • Wegvallen speelterreinen voor Chiro, scouts en scholen

   

  GEEN OBJECTIEF ONDERZOEK VAN ALTERNATIEVEN

  • Aanpassen huidige tracé N171 naar optimaal leefcomfort voor omwonenden.
  • Uitbouwen van een optimaal en veilig fietsnetwerk, geïntegreerd in een regio overspannend fietsnetwerk van Hemiksem tot Mechelen. 
  • Optimaliseren van de A12 

  Voor opmerkingen en vragen: fase3@telenet.be