Markante feiten

 

Laatste aanpassing: jan.2024 

 

NATUUR WANDELING

 

 

 

Op 12 mei 2019 was er een wandeling langsheen het voorziene tracé voor de nieuwe expresweg.

Het was een organisatie van de LSA en de actiegroep fase3.

Bedoeling van deze happening was:

  • Duidelijk te visualiseren welke schade zou worden aangericht aan de natuur bij een eventuele aanleg van de nieuwe autoweg. (o.a. door middel van infoborden)
  • Een teken van protest te geven aan onze beleidsmensen. (duidelijk gemaakt door ongeveer 250 deelnemers)

Aansluitend aan deze actie werd een ‘openbrief’ geschreven aan ons gemeentebestuur waarin wij onze visie omtrent het belang van natuurbehoud toelichten. Frappant is dat ons gemeentebestuur in hun antwoord niet het minste begrip toonde voor onze bezorgdheid voor het dreigend verlies aan natuur.

START VAN DE PRAKTISCHE VOORBEREIDING DOOR AWV

 

Na ‘intensief lobbywerk’ van onze beleidsmakers (dit zijn hun eigen woorden!) werden in mei 2019 door het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) de praktische voorbereidingen  gestart voor realisatie van Fase3 van de N171: het doortrekken van de expresweg tussen het rondpunt boven de A12 en de Eikenstraat te Reet.

Het is hierbij de bedoeling dat het AWV ‘het brede publiek’ nauw betrekt bij de ontwikkeling van de plannen.

PERSOONLIJK GESPREK 2 april 2019 

Door de toenmalige schepen van mobiliteit van de gemeente Rumst, Wendy Weckhuysen, werden wij uitgenodigd tot een overleg samen met AWV en Tractebel (het studiebureau dat het ontwerp opmaakt) .

Met 3 leden van onze actiegroep kregen wij de kans om onze bezorgdheden toe te lichten

            Klik hier voor onze standpunten.

Er werd afgesproken dat de dienst mobiliteit van de gemeente en AWV ieder een verslag zou opsturen en we regelmatig terug samen komen.

Deze verslagen zijn nooit toegekomen.

Er waren ook geen verdere samenkomsten.

Bedenking:

Bij een later aandringen bij AWV voor overleg werd ons geantwoord dat men geen ‘geprivilegieerde contacten’ wenst te onderhouden.

1e EXPRESDAG 8 mei 2019

 Tijdens twee sessies, georganiseerd door het AWV, konden de deelnemers hun persoonlijk idee en hun voorkeur uitspreken over bepaalde praktische aspecten zoals:

·         flankerende verkeersmaatregelen;

·         bufferende maatregelen voor geluid, water en licht;

·         het profiel van de weg;

·         de aansluiting aan het bestaande wegennet;

·         fietsen langs en door het projectgebied;

·         …..

 

 

2e EXPRESDAG 15 Jan 2020

 Door AWV werd door middel van infopanelen het verdere verloop van de procedure uitgelegd en werden schema’s van drie varianten van uitvoering voorgesteld.

·         Variant 1:  De Basisvariant. In 2003 beschreven in de ‘Opmaak streefbeeldstudie N171 incl. Landschapsstudie.

·         Variant 2: de zgn. Doorstromingsvariant. Gedeeltelijk in een sleuf, met een onderdoorgang van Predikherenhoevestraat en Eikenstraat en een bovengrondse koker over een gedeelte achter de wijk.

·         Variant 3: de zgn. Ontsluitingsvariant. Op maaiveldniveau en kruispunten met verkeerslichten aan Predikherenhoevestraat en Eikenstraat.

De bezoekers konden o.a. hun persoonlijke bezwaren overmaken, aanpassingen of bijkomende varianten indienen en suggesties doen naar bijkomend onderzoek.

 

 

SCOPINGNOTA

 In deze nota werd door het AWV omschreven welke aspecten door een MER team (Milieu Effecten Rapportage – team) voor de diverse varianten van uitvoering, moeten worden onderzocht op gebied van hun milieu impact zoals: geluidshinder, luchtvervuiling, biodiversiteit, natuur,…

Officieel werd de nota ingediend op maandag 3 februari 2020.

Iedereen kreeg dan 30 dagen de tijd om te reageren:

·         op de voorgestelde varianten en zelf bijkomende varianten indienen die eveneens onderzocht moeten worden.

·         nagaan of de voorgestelde scope van het milieueffectenonderzoek voldoende breed is en suggesties doen voor bijkomend onderzoek naar mogelijke effecten.

 

Op vrijdag 28 febr. 2020 werd uit naam van LSA schoner leven Reet en Actiecomité Fase3 aan het MER team een lijst overgemaakt met onze opmerkingen, alternatieven en vragen voor de scopingnota.

 

 

MER

Door het studiebureau werd een Milieu Effecten Rapport (MER) opgemaakt.

Verschillende officieel erkende deskundigen geven hierin een wetenschappelijke onderbouwd overzicht van de gevolgen van de aanleg van Fase 3. Zij nemen geen beslissingen, dat is de taak van de politiek. De resultaten van hun specifieke studies moeten de politiekers toelaten om weloverwogen beslissingen te nemen.

Vanaf september 2021 werden door AWV de ‘Stakeholders’ geïnformeerd over de resultaten van het MER.

Klik hier voor de presentatie van. AWV  

De presentatie van AWV is vrij summier. Dat wekt misschien verkeerdelijk de indruk dat er niets aan de hand is.  Wat echter niet zo is. Er zijn wel degelijk zeer ernstige problemen. Wil je de volledige studie raadplegen dan kan dat via onderstaande snelkoppeling.

Klik hier voor de volledige MER 

 Een verdere analyse van de resultaten in het MER toont o.a. aan dat:

  • Het voor ongeveer 180 woningen onmogelijk wordt om met open raam te slapen om reden van nacht-geluidshinder;
  • Heel de zone tussen de woningen in de Pierstraat op grondgebied Reet en de wijk predikherenvelden in een geluidsniveau vallen dat in het MER wordt omschreven als ‘een gevaar voor de volksgezondheid’. Zonder Fase3 is dit landbouwgebied met een minimale geluidslast. Ook de huidige natuurlijke recreatiezone en de scoutsterreinen vallen in deze gevaarlijke zone.

Ook dat de natuur in onze omgeving door Fase 3 drastisch wordt om zeep geholpen wordt gedetailleerd omschreven.

Interessant is ook dat in het MER een ‘Studierapport Doorrekeningen N171 Rumst’ is opgenomen.

In dit rapport worden de toekomstige verkeersstromen in de regio berekend, Mét en zonder Fase 3.

Deze informatie maakt in principe een einde aan tal van kwakkels die in het rond worden gestrooid over het zogezegde belang van Fase 3. 

WE MOETEN EENS KLAPPEN:

25 jan. 2023. Een infoavond over de huidige situatie en onze verdere acties.

Werd bijgewoond door ongeveer 85 deelnemers.

Van de PowerPoint presentatie van deze uiteenzetting werd een beknopte video gemaakt. (Oa. weergegeven op de homepagina en ongeveer 325 keer bekeken.)

Deze avond werd teven onze actie ‘Wij hebben je nodig‘ gelanceerd. Dit is een actie voor het inwinnen van geld voor het inschakelen van een advocaat.

OFFENSIEF VAN DE GEMEENTEBESTUREN:

In de periode juni-september 2023 was er in de pers een opmerkelijk optreden van onze burgemeester en de burgmeesters van de ons omringende gemeenten. Individueel en in formatie trokken zij naar het kabinet van Lydia Peeters met de bedoeling haar er toe te bewegen om de expresweg ‘eindelijk’ door te trekken.

Opmerkelijk hierbij waren de oppervlakkige en ondoordachte argumenten die werden aangehaald. Dit ondanks het feit dat in het MER deze overtuigend worden weerlegd.

De interventies waren vermoedelijk enkel bedoeld om zich in de pers te profileren als diegene die eindelijk ‘de schup in de grond doet steken’. Vermoedelijk met het oog op de komende verkiezingen.

Wij stellen ons dan ook vragen over de ernst waarmee dit project politiek wordt aangepakt en wat de zin is van het vele studiewerk door erkende deskundigen op de verschillende terreinen. 

 

VLAAMS MINISTER PEETERS MAAKT KEUZE VOOR DOORSTROMINGSALTERNATIEF

Dit werd ons op 11 augustus 2023 medegedeeld door middel van een nieuwsbrief van AWV.

Men voorziet de start van de uitvoeringsfase ten vroegste in 2027-2028.

Van de resultaten in het MER hadden wij verwacht dat ze voor iedereen het duidelijk zouden maken dat men momenteel op de verkeerde piste zit.  Als politiekers spreken van een ‘zeer degelijke MER’ is dat voor hen zondermeer een bevestiging dat de baan kan worden aangelegd. Niemand van hen stelt zich blijkbaar kritische vragen over de inhoud van dit rapport.

De MER uitgevoerd door Tractebel, in opdracht van AWV, geeft resultaten van studies maar neemt geen beslissingen. De studie moet helpen om de politiekers doordachte en wetenschappelijk geargumenteerde beslissingen te doen nemen.

In een brief vragen wij aan minister Lydia Peeters naar haar argumenten om de sterk negatieve situaties in het MER te negeren en opdracht te geven het project verder te zetten. Dit kabinet stuurt ons echter naar AWV. Waarmee we dus weeral worden wandelen gestuurd.

 Wij vrezen dat beslissingen vooral werden genomen onder politieke druk en niet vanuit een wetenschappelijk beredeneerde noodzakelijkheid. Effectieve gezondheid en werkelijke levenskwaliteit zijn voor de betrokken politiekers blijkbaar van ondergeschikt belang. Als we deze willen veiligstellen zullen we dat zelf moeten doen.

  

 

 

 

Vragen en opmerkingen: fase3@telenet.be

 

 

 

DIEN METEEN EEN BEZWAARSCHRIFT IN!

Ben je helemaal overtuigd dat het doortrekken van de Expresweg een heel slechte zaak is voor mens, milieu, geluk en gezondheid? Dan kan je hier meteen zorgen voor een extra bezwaarschrift! Wij doen al het werk achter de schermen…