Stand van zaken

  

Situatie in maart 2020

  

INHOUD:

 

  • Natuurwandeling 12 mei 2019
  • Persoonlijk gesprek met AWV 2 april 2019
  • 1e expresdag AWV 8 mei 2019
  • 2e expresdag AWV 15 jan 2020
  • Scopingnota febr. 2020
  • Om over na te denken
  • Verdere plannen

 

  

 NATUURWANDELING

 Op 12 mei 2019 was er een wandeling langsheen het voorziene tracé voor de nieuwe expresweg.

Het was een organisatie van de LSA en de actiegroep fase 3.

Er was een infostand en langs de wandelwegen stonden educatieve borden opgesteld.

Bedoeling van deze happening was:

  • Duidelijk te visualiseren welke schade zou worden aangericht aan de natuur bij een eventuele aanleg van de nieuwe autoweg.
  • Een teken van protest te geven aan onze beleidsmensen. Ongeveer 250 mensen namen deel aan deze ludieke protestactie.

Aansluitend aan deze actie werd een ‘openbrief’ geschreven aan ons gemeentebestuur waarin wij onze visie omtrent het belang van natuurbehoud toelichten. Frappant is dat ons gemeentebestuur in hun antwoord niet het minste begrip toonde voor onze bezorgdheid voor het dreigend verlies aan natuur.

 

 

START VAN DE PRAKTISCHE VOORBEREIDING

 Na ‘intensief lobbywerk’ van onze beleidsmakers (dit zijn hun eigen woorden!) werden in mei 2019 door het AWV (Agentschap Wegen en Verkeer) de praktische voorbereidingen  gestart voor realisatie van Fase3 van de N171: het doortrekken van de expresweg tussen het rondpunt boven de A12 en de Eikenstraat te Reet.

Het is hierbij de bedoeling dat het AWV ‘het brede publiek’ nauw betrekt bij de ontwikkeling van de plannen.

PERSOONLIJK GESPREK 2 april 2019 

Op 2 april 2019 werd door AWV een ‘persoonlijk gesprek’ georganiseerd tussen het studiebureau dat het project zal ontwerpen (Tractebel) en de mensen die kenbaar gemaakt hadden bij het project betrokken te willen worden.

3 afgevaardigden van Actiegroep fase3 werden toegelaten tot een onderhoud en verduidelijkten onze visie.

            Klik hier voor onze standpunten.

1e EXPRESDAG 8 mei 2019

 Tijdens twee sessies, georganiseerd door het AWV, konden de deelnemers hun persoonlijk idee en hun voorkeur uitspreken over bepaalde praktische aspecten zoals:

·          flankerende verkeersmaatregelen;

·         bufferende maatregelen voor geluid, water en licht;

·         het profiel van de weg;

·         de aansluiting aan het bestaande wegennet;

·         fietsen langs en door het projectgebied;

·         …..

 

 

2e EXPRESDAG 15 Jan 2020

 Door AWV werd door middel van infopanelen het verdere verloop van de procedure uitgelegd en werden schema’s van drie varianten van uitvoering voorgesteld.

·         Variant 1:  De Basisvariant. In 2003 beschreven in de ‘Opmaak streefbeeldstudie N171 incl. Landschapsstudie.

·         Variant 2: de zgn. Doorstromingsvariant. Gedeeltelijk in een sleuf, met een onderdoorgang van Predikherenhoevestraat en Eikenstraat en een bovengrondse koker over een gedeelte achter de wijk.

·         Variant 3: de zgn. Ontsluitingsvariant. Op maaiveldniveau en kruispunten met verkeerslichten aan Predikherenhoevestraat en Eikenstraat.

De bezoekers konden o.a. hun persoonlijke bezwaren overmaken, aanpassingen of bijkomende varianten indienen en suggesties doen naar bijkomend onderzoek.

 

 

SCOPINGNOTA

 In deze nota werd door het AWV omschreven welke aspecten door een MER team (Milieu Effecten Rapportage – team) voor de diverse varianten van uitvoering, moeten worden onderzocht op gebied van hun milieu impact zoals: geluidshinder, luchtvervuiling, biodiversiteit, natuur,…

Officieel werd de nota ingediend op maandag 3 februari 2020.

Iedereen kreeg dan 30 dagen de tijd om te reageren:

·         op de voorgestelde varianten en zelf bijkomende varianten indienen die eveneens onderzocht moeten worden.

·         nagaan of de voorgestelde scope van het milieueffectenonderzoek voldoende breed is en suggesties doen voor bijkomend onderzoek naar mogelijke effecten.

 

Op vrijdag 28 febr. 2020 werd uit naam van LSA schoner leven Reet en Actiecomité Fase3 aan het MER team een lijst overgemaakt met onze opmerkingen, alternatieven en vragen voor de scopingnota.

 

 

 

OM OVER NA TE DENKEN:

KANS DAT OVERLEG EEN GESTUURDE OPINIEVORMING WORDT

 Het is een psychologisch gegeven dat bij de meeste mensen de weestand tegen een onprettige situatie vermindert naargelang zij meer het gevoel hebben betrokken te worden.

Hier wordt uiteraard gretig op ingespeeld. Mensen worden eigenlijk gestuurd naar een ‘oplossing’

Wij willen de positieve bedoelingen  van het AWV niet te kort doen, maar wijzen op het risico, voor ons omwonenden, dat voorbijgegaan wordt aan essentiële zaken als leefkwaliteit en gezondheid.

GEVAREN VAN INSPRAAK ZONDER DEGELIJK INZICHT

 Regelmatig verwijst AWV naar ‘het brede publiek’.  Er kan van dat ‘publiek‘ moeilijk verwacht worden dat zij hierbij optreden als verkeersdeskundige. Het ‘brede publiek’ wordt gevraagd naar hun visie over de vereiste constructieve kenmerken voor een nieuw aan te leggen autoweg, wat eigenlijk werk is voor specialisten.

 Wat hierbij ontbreekt is oog voor de consequenties van bepaalde opties en de soms grote onderlinge interacties en gevolgen voor de toekomst. Men kan ‘het brede publiek’ dit gebrek aan inzicht uiteraard niet kwalijk nemen. Echter: in een ‘overlegsessie’ met ‘breed publiek’ houdt dit het risico in dat  een kritische stem gesmoord wordt in het gemurmel van de massa.

Zo vragen wij ons af hoeveel mensen zich realiseren dat in optie 2 (door de meesten positief onthaald) de zgn. ‘koker’  achter de wijk een heuvel wordt van 8 m hoogte.

En wie realiseert zich de gevolgen van het feit dat tussen de N177 en de Eikenstraat (naast de Predikherenhoevestraat) er maar twee overgangen zijn. Heel dit actief gebruikt recreatieterrein wordt dus in twee afzonderlijke stukken gesneden. Dit zal het praktische recreatief gebruik volledig uitsluiten. (Wie laat er zijn kinderen spelen in de nabijheid van een autoweg?)

  

GEVAAR VAN HET GEBREK AAN BASISINFORMATIE

 Het is volgens ons onmogelijk om bepaalde vereisten te definiëren, zolang een grondige verkeersanalyse niet is uitgevoerd. Deze analyse moet gericht zijn op de toekomst. (Wat voor zin heeft het om zich zonder dergelijke analyse uit te spreken over o.a. het aantal vereiste rijvakken; de mogelijkheden van het rondpunt;…)

De Coronacrisis heeft ontegensprekelijk een fameuze boost gegeven op telewerken. Wat zijn de gevolgen hiervan? Moet men dit niet mee incalculeren?

  

GEVAAR VAN MISLEIDENDE INFORMATIE

 Wat opvalt zijn de doorlopende contradicties en veranderende visies bij AWV en de beleidsmakers. Dit creëert niet alleen verwarring maar ook onzekerheid. (Zo lezen we o.a. op de website van AWV momenteel over ‘een brug over de Predikherenhoevestraat’. Elders is sprake van een onderdoorgang van de Predikherenhoevestraat)

  

ISOLEREN VAN ONS ALS ACTIEGROEP

 Onze vraag aan AWV voor diepgaand constructief overleg werd afgewezen omdat men ‘geen exclusieve momenten met individuele actoren wil opzetten’. Een groepering die ongeveer 550 gezinnen vertegenwoordigd wordt dus gelijkgesteld met het individu. ‘Overleg en inspraak’ worden gekaderd zoals één partij beslist. Voor ons was dit de ultieme domper op onze herhaaldelijke pogingen tot overleg.

 

DE ESSENTIE VAN DE ZAAK

 ·         Is volgens ons NIET dat wij als ‘breed publiek’ de verkeersproblemen van de regio moeten oplossen. Dat is werk voor deskundigen. (Wat niet wil zeggen dat wij er niet mee begaan zijn!)

·        Is volgens ons WEL dat de door het AWV en de politiek voorgestelde oplossingen voor deze verkeersproblemen onze gezondheid op geen enkele wijze nadelig mogen beïnvloeden en wel effectief verkeersproblemen in onze regio moeten oplossen.

Zeker ten overstaan van kinderen mag er geen enkel risico worden genomen.

Van in het begin moet omtrent deze voorwaarden absolute zekerheid worden gegeven.  Gezondheid en levenskwaliteit mogen niet afhankelijk zijn van ‘latere eventuele milderende maatregelen’.

 

Het zou veel efficiënter zijn om vanuit deze voorwaarden de mogelijkheden te definiëren. Dit is tegengesteld van wat men nu doet: een zogenaamde oplossing uitwerken, die later met ‘eventuele milderende maatregelen’ moet worden aangepast om de gezondheidsschade te beperken.

 

 WETENSCHAP EN POLITIEK

 Traditioneel heerst er een moeilijke relatie tussen politiek en wetenschap. Politiek komt in veel gevallen wel tot inzicht…. later wanneer geen correctie meer mogelijk is.

Wat politiek soms ook negeert is dat industrie en economie ten dienste staan van de mensen, en niet omgekeerd.

 Verschillende recente wetenschappelijke studies tonen duidelijk nu reeds het onhaalbare en het onverantwoordelijke aan van deze nieuwe expresweg.

  Klik hier voor een overzichtelijke uiteenzetting van Prof. Dr. Dirk Avonts over ‘Effecten van drukke verkeersaders op de gezondheid

 

HET KORTZICHTIGE EN GEVAARLIJKE VAN ‘BESLIST BELEID’

 Beslist beleid’ brengt ons nu in een situatie waarvan politiek is beslist: ‘die baan moet er komen’ en ‘we zien later wel wat we eventueel kunnen doen zodat de omwonenden er niet te veel last van hebben.’ (zonder garantie dat dit ook effectief zal gebeuren)

 De kwalijke gevolgen van verkeersvervuiling werden lange tijd onderschat. Ook toen de beslissing werd genomen om hier een expresweg aan te leggen.

Nu weten we dat o.a. geluidshinder, luchtvervuiling (met vooral fijnstof) en het verlies aan natuur een zeer negatieve en gevaarlijke impact hebben op onze gezondheid.

Het is een effect dat zich niet plotseling manifesteert maar geleidelijk onze gezondheid aantast en daardoor moeilijk exact is in te schatten.

 Wat wel zeker is: Onderschatting van de gevolgen van verkeersvervuiling legt een onaflosbare hypotheek op de gezondheid van kinderen en volwassenen, nu en in de toekomst.

 Een MER die zal worden uitgevoerd geeft een idee van de milieu gevaren die ons staan te wachten. De resultaten van een MER zijn echter niet bindend en enkel indicatief. Het is uiteindelijk de politiek die beslist, en die beslissing zou op geen enkele manier de gezondheid mogen schaden, nu niet en in de toekomst.

  

 

 

 

 

 

Vragen en opmerkingen: fase3@telenet.be